HOW TO APPLY


Alt image
Stacks Image 42193
scroll down
HOW TO USE RAINBOW HOLOGRAM

Note: please use all products enclosed. Please do not mix other product as A-Ora design products to work together and preform to maximum results and long lasting.

1. Push Back cuticle and remove the shine from nature nails.
2. Apply
Grip Base Gel and Cure*.
3. Apply gel color of your choice and Cure.
4. Apply a second coat of color gel if needed and Cure.
5. Use
non-lint wipe with alcohol, remove the tacky layer of the color gel.
6. Apply thin and even coat of
A-Ora Base Gel and Cure (10-15-30 seconds depend on LED lamp). Check on the hints below for using correct time line.
7. Use your applicator and
apply the H6 Rainbow start from cuticle and work down.
a. Pick up a small amount and apply a thin with a little force to get the most beautiful effects.
b. For much Rainbow Hologram, pick up a small amount of 1 or more colors (included in the kit H1 - H5) and
apply gently over the existing H6 Hologram.
8. Use non-lint wipe with alcohol carefully remove the free edges.
9. Apply
Grip Base Gel also cover the free edges and cure*.
10. Apply one coat of
A-Ora Top Gel and Cure for 1 minute*.
Cách sử dụng Rainbow Hologram

Lưu ý: Phải sử dụng tất cả những sản phẩm được đính kèm theo. Vui lòng không kết hợp sản phẩm của hãng khác vào sử dụng vì sản phẩm A-Ora được thiết kế đặc biệt để khi dùng cùng với nhau sẽ mang lại hiểu quả và độ bền tốt nhất.

1. Làm vệ sinh móng và làm mất lớp bóng trên móng
2. Sơn một lớp Grip Base và Hơ đèn*
3. Sơn bất kì màu gel nào bạn muốn và Hơ đèn.
4. Sơn lớp thứ 2 của màu gel bạn đã chọn nếu cần thiết và hơ đèn
5. Dùng khăn giấy với alcohol để chùi đi lớp dính trên mặt của gel màu
6. Sơn một lớp A-Ora Base Gel mỏng và đều rồi hơ đèn (10 giây cho đèn 48 watts hay 30 giây cho đèn 24 watts)
7. Dùng cây cọ A-Ora để đánh màu H6 Rainbow lên móng, đánh màu từ phần chân móng ngay chỗ tiếp xúc với da tay và kéo xuống đầu móng
• Lấy một số lượng H6 Rainbow thật ít và đánh lên móng thật mỏng, đè mạnh cọ một chút khi đánh màu sẽ mang lại hiệu ứng đẹp nhất)
• Để Rainbow Hologram có thêm nhiều màu sắc, ta sẽ lấy một lượng nhỏ của 1 trong 5 màu pigment có sẵn trong kit để đánh lên phía trên màu của H6 Hologram
8. Sử dụng khăn giấy với alcohol cẩn thận chùi sạch H6 Rainbow ngay đầu
9. Sơn Grip Gel lên móng, khoá kĩ tất cả đầu móng và hơ đèn*
10. Sơn mọt lớp A-Ora Top Gel và hơ đèn 1 phút*

*Sự gợi ý cho việc sử dụng đèn đúng thời gian.
 • GRIP GEL

  LED 24 watts

  LED 48 watts

  UV Lamp

  60 giây

  30 giây

  120 giây

 • AORA BASE GEL

  LED 24 watts

  LED 48 watts

  UV Lamp

  30 giây

  10 giây

  120 giây

 • AORA TOP GEL

  LED 24 watts

  LED 48 watts

  UV Lamp

  60 giây

  60 giây

  120 giây

 • COLOR GEL POLISH

  LED 24 watts

  LED 48 watts

  UV Lamp

  60 giây

  30 giây

  120 giây

Open all
Close
Nota: Favor de no mezclar los productos de A-ORA con otro tipo de productos, ya que estos han sido diseñados para funcionar juntos, teniendo mejores resultados y una duración más larga.

Empujar la cutícula y remover el brillo natural de las uñas.
• Aplicar Grip Gel y curar*.
• Aplicar una capa de color en gel de su elección y curar.
• Aplicar una segunda capa de color en gel si es necesario y curar.
Remover la capa pegajosa del color en gel con una toallita especial para uñas y alcohol.
• Aplicar una capa delgada y uniforme de A-ORA Base Gel y curar (10. 15 o 30 segundos dependiendo la lampara LED que uses). Revisa consejos en la parte inferior con los tiempos recomendados.
• Aplicar el H6 Rainbow con el aplicador empezado de la cutícula hacia abajo.
- Toma una pequeña porción de producto para aplicar una capa delgada con un poco de fuerza para obtener un mejor efecto.
- Para lograr un efecto mas colorido de holograma, aplica generosamente uno o mas colores (incluidos en el kit, H1 a H5) sobre el color H6 Rainbow.
Remover cuidadosamente los bordes libres de la uña con una toallita especial para uñas y alcohol.
• Aplicar Grip Gel cubriendo los bordes libres y curar*.
• Aplicar una capa de A-ORA Top Gel y curar por 1 minuto*.

* Consejos útiles para el uso correcto de tiempo de tu lámpara.
 • GRIP GEL

  LED 24 watts

  LED 48 watts

  UV Lamp

  60 sec

  30 sec

  120 sec

 • AORA BASE GEL

  LED 24 watts

  LED 48 watts

  UV Lamp

  30 sec

  10 sec

  120 sec

 • AORA TOP GEL

  LED 24 watts

  LED 48 watts

  UV Lamp

  60 sec

  60 sec

  120 sec

 • COLOR GEL POLISH

  LED 24 watts

  LED 48 watts

  UV Lamp

  60 sec

  30 sec

  120 sec

Open all
Close
Fit My Video Tag
Click for more videos
*Useful Hints of using correct time line.
 • GRIP GEL

  LED 24 watts

  LED 48 watts

  UV Lamp

  60 sec

  30 sec

  120 sec

 • TITANIUM TOP

  LED 24 watts

  LED 48 watts

  UV Lamp

  90 sec

  60 sec

  120 sec

 • AORA BASE GEL

  LED 24 watts

  LED 48 watts

  UV Lamp

  30 sec

  10 sec

  120 sec

 • AORA TOP GEL

  LED 24 watts

  LED 48 watts

  UV Lamp

  60 sec

  60 sec

  120 sec

 • COLOR GEL POLISH

  LED 24 watts

  LED 48 watts

  UV Lamp

  60 sec

  30 sec

  120 sec

Open all
Fit My Video Tag
Fit My Video Tag
Fit My Video Tag